Penicillium freii

  • Fungi id : 806
  • Family : Aspergillaceae
  • Synonyms : P. freii
  • Mycotoxins produced :
    Fungi id Mycotoxin name
    880 Viomellein