Gibberella fujikuroi

  • Fungi id : 587
  • Family : Nectriaceae
  • Synonyms : G. fujikuroi
  • Mycotoxins produced :
    Fungi id Mycotoxin name