Fusarium oxysporum EPH2RAA

  • Fungi id : 547
  • Family : Nectriaceae
  • Synonyms : F. oxysporum EPH2RAA
  • Mycotoxins produced :
    Fungi id Mycotoxin name