Eurotium chevalieri

  • Fungi id : 514
  • Family : Aspergillaceae
  • Synonyms : E. chevalieri
  • Mycotoxins produced :
    Fungi id Mycotoxin name
    243 Chevalone c