Pyrenochaeta terrestris

  • Fungi id : 1062
  • Family : Cucurbitariaceae
  • Synonyms : P. terrestris
  • Mycotoxins produced :
    Fungi id Mycotoxin name
    376 Emodin